A.L.V 30 maart om 20:30

Agenda Algemene Ledenvergadering Dedein 2016/2017

 

Datum: donderdag 30 maart 2017.
Tijd: aanvang 20:30 uur.
Plaats:Kantine Het Raland (brede school zuid)

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen van de vorige ALV.
  De notulen zijn 30 minuten voor aanvang van de vergadering in te zien, deze worden ook alsbijlage verzonden bij de uitnodiging.
 4. Sporthal
 5. Verslag secretaries en ledenadministratie.
 6. Financieel verslag penningmeester: 
  Jaarverslag 2015/2016 
  Begroting 2016/2017 
  Vaststelling contributie 2016/2017
 7. Kascommissie.· Verslag kascommissie· Benoeming kascommissie
 8. Verslag technische commissie.
 9. Verslag wedstrijdsecretaris.
 10. Verslag PR & Sponsoring
 11. Bestuursverkiezingen.
  Marc Slangewal treedt af als Technische commissie bestuurslid en is niet herkiesbaar.Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij ondergetekende.
 12. Wat er verder ter tafel komt.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Terug naar overzicht